Specimens : State : Ontario

Apatite XL
Locality: Lake Clear, Ontario, Canada
Ferri-Fluoro-Katophorite
Locality: Bear Lake Diggings, Tory Hill, Ontario, Canada
Titanite Blade in Ferri-Fluoro-Katophorite
Locality: Bear Lake Diggings, Tory Hill, Ontario, Canada
Fluorapatite
Locality: Bear Lake Diggings, Monmouth Township, Haliburton County, Ontario, Canada
Fluorapatite
Locality: Bear Lake Diggings, Monmouth Township, Haliburton County, Ontario, Canada
Fluorapatite
Locality: Bear Lake Diggings, Monmouth Township, Haliburton County, Ontario, Canada
Ferri-Fluoro-Katophorite
Locality: Bear Lake Diggings, Tory Hill, Ontario, Canada
Ferri-Fluoro-Katophorite
Locality: Bear Lake Diggings, Tory Hill, Ontario, Canada
Fluorapatite
Locality: Bear Lake Diggings, Monmouth Township, Haliburton County, Ontario, Canada